Posted by: amandeltak | Februarie 8, 2010

Profeetskap – 7 Febraurie 2010

Gereformeerde Kerk Hoedspruit

Sondag 7 Februarie 2010

Ds. LJE Venter

Titel:                Profeetskap

Tema:              So se die Here HERE

Teks:               Deuteronomium 18v9-22

Teksvers:        Vers 18,19

Psalms:           Ps. 18:1 en 14

                        Ps. 19:4 en 5

                        Ps. 33:2, 3 en 5

                        Ps. 84:5 en 6

Inleiding

Geliefdes, almal van ons ken die speletjie: telefoontjie. Dit is `n speletjie wat ons gespeel het toe ons kleiner was. Al jou vriende kom sit in `n kring, en dan moet een `n boodskap in die volgende een se oor fluister. So moet die een maat die boodskap oordra na die volgende maat totdat weer gekom het by die een waar dit begin het, met die doel dat die korrekte boodskap oorgedra word. En dan kom daar baie selde dieselfde boodskap uit wat die eerste persoon gese het omdat elkeen maar `n stertjie aanlas.

Maar net so leef ons ook as boodskap draers elke dag. Jy hoor `n klomp dinge, en dan moet jy uitmaak wat waar is en wat nie. Met ons as mense is dit veral `n stryd, want somtyds kan daar soveel van `n persoon gese word wat nie waar is nie. So `n persoon wat skinderpraatjies maak van ander, word dan ook baie vinnig geken onder die mense. So `n persoon is onbetroubaar om `n boodskap korrek oor te dra.

Dit is op hierdie wyse en onderskeiding wat die profete opgetree het. Hulle was boodskapdraers wat moes vertel wat aan hulle gese is. Die HERE het Hom aan die profeet geopenbaar deur `n boodskap of visioen, en dan moet die profeet hierdie boodskap net so weer aan die volk oordra, met die woorde: so se die Here HERE!

Vervolgens wil ons in aanloop tot Nagmaal aan die einde van die maand, stilstaan by die drie ampte in die Ou Testament, nl. profeet, priester en koning. Met Nagmaal sal ons kyk na Sondag 12 waar die amp van die gelowige ter sprake kom, naamlik dat ons deel het aan Christus wat as Profeet, Priester en Koning die amp vervul het.

Ons wil dan vandag stilstaan by die eerste van hierdie drie ampte wat ons in die Ou Testament vind, nl. profeetskap. En hoewel ons die profete ken in die Ou Testament, het die profeetskap nie begin by een van die amptelike groot profete soos Jesaja of Esegiel of Daniel nie. Nee broeder en suster, die profeetskap sien ons het `n besondere ontstaan by die persoon van Moses. Tog was daar reeds voor Moses profesie, maar die instelling van die profete amp, vind ons hier by die mees besondere van die profete in die Ou Testament.

In die teksgedeelte het ons gelees hoe daar voor die verduideliking van die profetiese amp `n waarskuwing gerig word, waarin die HERE die walglike afgodry van die Kanaaniete bekend maak. Dit is om te waarsku dat God se profesie nie in dieselfde lig beskou moet word as hierdie afgodery nie. Met die heidense godsdiens is dit waar die mens `n bonatuurlike openbaring van `n goddelike wese soek, maar met profesie is dit die bekendmaking van God aan die mens.

Hierdie profesie, of profeet, in die Hebreeus met woordjie wat hiervoor gebruik word, NABI,  dui op “verkondiging”. Dit is dus `n uitspraak wat gemaak word met in ag neming van die verlede en betrekking het op die hede en toekoms. Dit is `n persoon wat namens God spreek. Inderwaarheid is hy die mondstuk van God. Ons kan dus se, God openbaar Hom deur die mond van die profeet.

Die taak dan van die profeet is om in verband met hierdie verhouding tussen God en mens reg op te tree. Net so moes die profete ook salf. In besonder dan die konings. Die enigste profeet wat gesalf was, was Elisa, en dit op bevel van God. Maar deurentyd moes die profete salf as teken dat die Woord die salwing bring. Deur die Woord word daar gesalf as teken van die werking van die Gees. Want die Woord en die Gees werk nie los van mekaar nie. Dit gaan oor die openbaring van God aan die mens.

Dit is hierdie self-openbaring van God wat in die boodskap van die profeet is, naamlik die verkondiging van die agenda van God. Wanneer ons die konteks van die profeet in ag neem, gaan die profesie van die profeet nie oor sy omstandighede en die ervarings wat hy gehad het aangaande die profesie nie, maar oor die opdrag wat hy ontvang het om die boodskap oor te dra.

Hierdie profeet is nie iemand wat self besluit om namens God te praat nie, God self stel die profete aan. In vers 15 en 18 se die HERE dit baie duidelik, `n profeet uit jou midde sal ek wek. Dit is dus die HERE wat `n profeet roep en aanstel, en Hy doen dit deur die werking van die Heilige Gees.

En nou moet ons onthou broeder en suster, hierdie aanstelling van die profete gebeur aan die begin van die geskiedenis van Israel, die verbondsvolk van die HERE. Daar was nog geen geskrewe Woord van God nie.

Hulle het pas uit Egipte weggetrek en is maar nog in hulle babaskoene. Hulle volkskap, die feit dat hulle as volk uitgelei is, is op grond van God se verbond. Hierdie verbond is die middelpunt waaroor alles handel, naamlik dat God vir hulle `n God is, en hulle sy volk.

Die doel van die verbond is eenheid. God wil in eenheid met sy kinders woon. Hy wil vir hulle `n Vader wees. Daarom verskyn Hy aan hulle om hulle te leer hoe hulle Hom moet liefhe. Daar op die berg Sinai verskyn God in `n wolk aan hulle, maar dit is te erg. Die volk kan nie voor die HERE bly staan nie.

Daar moet iemand tussen die HERE en die volk staan. Daar is dus `n skeiding tussen God en sy volk. En dan kom die genade, die HERE roep vir Moses om as middelaar op te tree tussen God en sy volk.

So beskryf Moses verder in die gedeelte en so ook in Eksodus 20 en Deuteronomium 5 om te verduidelik waarom hy as middelaar tussen die HERE en die volk moes gaan staan. Die volk het gesien hoe God in sy majesteit verskyn met donderslae en weerligte, en dit het hulle bang gemaak sodat hulle nie voor die HERE wou verskyn nie.

Daarom het Moses tussen die volk en die HERE gaan staan, en as `n middelaar opgetree, dit is as `n boodskapper. Die HERE het dan so deur Moses sy boodskap aan die volk gegee. Moses moes dan net soos die speletjie telefoontjie, die korrekte woorde weergee wat God aan hom gese het.

En dan gee die HERE ook sy geskrewe Woord deur die tien gebooie. So openbaar God Homself as Wetgewer deur die profeet Moses.

Dit is nie die wet van Moses nie, maar die wet van God. Moses is die boodskapdraer. Hy se wat God gese het. En dit maak die taak van profesie so besonders. Want dit kan nie vir altyd aanhou nie. `n Profeet is maar `n middelpersoon wat die gebroke verhouding tussen God en mens moet oorbrug. Maar solank as wat daar `n profeet is, beteken dit dat die verhouding tussen God en die mens nie herstel het nie.

Vir hierdie verhouding om te herstel, moet God self die profeet, die Middelaar word. As God die Middelaar is, dan is daar geen skeiding meer tussen God en die mens nie. Daarom spreek Hebreers 1:1-2 nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

Deur die Seun van God is daar geen skeiding meer tussen God en sy volk nie, daar is geen profeet meer nodig nie, want die Groot Profeet het gekom. Hy het die skeiding tussen God en mens herstel, sodat daar weer eenheid tussen God en sy kinders kan wees. Met die profete in die Ou Testament het die Heilige Gees gekom en gewerk, maar weer gegaan. Maar met Christus het die Heilige Gees soos `n duif uit die hemel neergedaal en op Hom gebly.

Dit is Hy wat aan ons as die Hoogste profeet gestuur is! Jesus Christus self is die Woord van God wat vlees geword het. Hy is die volle openbaring van die raad en wil van God. Hierdie Middelaar is die Een wat self die Woord genoem is. Hy is nie Een wat namens God praat nie, maar Hy Self praat as God. Hy is die Woord.

In Hom vind die vervulling plaas van die die Profetiese amp, want Hy is die Hoogste Profeet. Sy Woord is wet! Want Hy is die Wetgewer.

As ons as kerk van die Nuwe Testament kyk na profesie, mag ons nie vanuit ons voorveronderstellings onsself dwing tot die Ou Testament alleenlik nie. Ons moet die volheid van die Skrif aanskou, tota Scriptura, dit is om die wese van God te benadruk omdat dit sy werke voorafgaan. God was reeds daar voordat Hy Homself geopenbaar het.

As God Homself dan openbaar, moet ons hierdie openbaring aanvaar soos God dit gee. En mag nie die heiligheid en volkomenheid daarvan in twyfel trek nie(NGB Art. 7).

Verder mag ons die Ou en Nuwe Testament nie van mekaar skei nie, maar moet hulle wel van mekaar onderskei. Dit is dat ons die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament en die Nuwe Testament in die lig van die Ou Testament lees.

Hierin sien ons die Messiaanse verwagting as grondbeginsel vir die hele Ou Testamentiese profesie omdat profesie handel oor die openbaring van die wese van God in sy Drie-Enigheid.

Hierdie trinitariese openbaring word verder bevestig in die belydenis van Nicea aangaande die Heilige Gees naamlik dat Hy deur die profete gespreek het. Dit vind ons in aansluiting by die getuienis van Amos naamlik dat die Here HERE niks doen tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie

So het God dan deur die werking van die Heilige Gees aan die profete sy Woord bekend gemaak. Die outeurskap van die profesie kan ons nie aan die profeet toeskryf nie, maar aan God deur die werking van die Heilige Gees.

As ons hierdie benadering trinitaries doen, kan ons sê dit is Christus wat Homself openbaar deur die profete. Want, sê Johannes 1:18 niemand het die Vader ooit gesien nie, behalwe die Seun wat in sy boesem is en Hom verklaar.

God stuur profete om sy Woord bekend te maak en die volk mag alleen gehoorsaam wees aan die waarheid. Hulle mag nie luister na iemand wat hulle wil verlei nie, so persoon wat afval verkondig moet doodgemaak word. God straf valse leer. Hulle moet deur die dood die kwaad uit hulle midde uitroei.

En as die HERE sy profeet stuur en sy Woord bekend maak, dan moet jy daarna luister, want as jy nie luister na die Woord wat dei profeet bring nie, dan luister jy nie na God nie. En as jy nie na God luister nie, dan sal Hy self van jou rekenskap eis.

Want God se liefde is nie sonder geregtigheid nie en God se liefde is regverdig. Daarom moet die kinders van God gesuiwer word deur die waarheid. Maar die valse leer is vir die ware gelowige nie iets om te vrees nie, want dit is die wyse waarop God die gelowiges beskerm. Wie dit ook al mag wees, `n profeet of dromer, `n predikant en ook `n hooggeleerde prof, selfs `n engel uit die hemel, moet getoets word aan die woord van die God.

God is `n Enige God, en afgodsdiens word nie geduld nie.

Daarom het Christus gekom. Hy was die grootste toets vir die volk. Hy het nie soos `n valse profeet gekom nie, maar in die waarheid. Hierdie waarheid word die toets vir die volk en vir die ganse mensdom. Hy is die hoeksteen wat die toets is vir waar en vals.

Hy is die een wat die stad Jersusalem ingegeaan het op die gejuig van “Hosanna”. “Ons Verlosser is hier” maar Hy is die Een wat verwerp is, wat die stad moes verlaat met die woorde: “kruisig Hom”

En so stuur God ook beproewinge oor ons pad om ons te toets. So word dit ook in die Nuwe Testament deur ons Here Jesus self verkondig! In Matteus 24 hoor ons dat daar valse Christusse sal kom en groot wonders en tekens doen, om selfs as dit moontlik was, die uitverkorenes te verlei.

En ons het baie verdraagsaam geword teenoor verdwaalde leer. Ons skep so maklik `n vaandel vir die kettery dat ons se maar ons Christelike kerke moet saamstaan. Al doen jy wat verkeerd is in die oe van die HERE en waarvan Hy sal rekenkap eis. Ons moet bestraf, vermaan en weerle.

2 Petrus 2 praat van valse leraars wat verderflike ketterye sal invoer om die volk te verlei. En so ook hoor ons die waarskuwing in 2 Tessalonisense 2 dat daar sommige sal wees wat volgens die werke van die Satan handel. Hulle sal kragtige dade en tekens doen van die leuen. En daar sal mense wees wat die liefde vir die waarheid nie aanneem om gered te word nie.

“En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid. “

 

Ja geliefdes, daar is valse predikers kom. En die HERE sal die wat die leuen glo, oorgee dat hulle geoordeel word. Ons weet dat die grootste vals profeet ook aan die kom is. Hy is die antichris wat die kinders van God wil verlei.

So kom die vraag ook tot by u en my… Is u gewillig gehoorsaam aan die Woord van God?

Het u God werklik lief met hart en siel? Is sy Woord die hoogste gesag in u lewe? Of luister u eerder na die getuienis van profete wat tekens en wonders aankondig. Sal u eerder honderde kilometers agter profete aanry as om Sondag na die Hoogste Profeet te luister?

Wat is daar in u lewe wat u bo die gesag van die Woord van God stel? Wat is daar in u lewe wat die Here u beveel en u nie doen.

Maar ons moet ook vra: Hoe lyk die woorde wat ons praat. Want deur Christus is ons nou ook profete. Hoe lyk dan ons woorde, gedagtes en dade… Is die woorde wat ons praat, waar of vals. Is die dinge wat ons dink en doen, reg of verkeerd. Kan ons met vrymoedigheid die woorde van Efesiers 4 op ons van toepassing maak dat ons genade verkondig. Of is daar net haat en afguns?

Daarom geliefdes, moet ons weer onsself gaan ondersoek in die lig van die Skrif. Ons moet weer gaan na die volle openbaring van God in sy Woord eur sy Seun. En daar moet ons die ou mens afsterf en ons met die nuwe mens beklee.

Want ons Here is besig om die bruid bymekaar te roep. En ons moet luister na sy stem. Want Hy alleen is die Woord die Weg en die Waarheid.

Laat ons dan nie beskaamd staan sonder olie in die lamp as die Bruidegom kom nie,

AMEN

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

Kategorieë

%d bloggers like this: