Posted by: amandeltak | Februarie 1, 2010

Efesiers 5 – Sang

Gereformeerde Kerk Hoedspruit

Sondag 31 Januarie 2010 (Orrel ingebruikneming)

Ds. LJE Venter

Titel:                Loof die Here

Tema:              Die HERE is my Psalm en lied

Teks:               Efesiers 5v8-21

Teksvers:        vers 19-20

Psalms:           Ps. 147:1, 3

                        Ps. 118:1, 7 en 12

                        Ps. 98:1, 2 en 3

                        Ps. 47:1, 3 en 4

Inleiding

Geliefdes van ons Here, op hierdie dag is dit met groot dankbaarheid dat ons hier saam is, omdat daar `n voorreg ons gegun is om die Here met die begeleiding van `n orrel kan loof. Ons het die voorreg om deur instrument begelei te word sodat ons lofsange kan sing tot eer van God.

Want God wil he dat sy kinders Hom besing. Die ganse skepping met die lof van God besing, daarom is die skepping daar. Dit moet die eer van God verkondig! En watter meer gepaste wyse is daar as deur lofsange?

Almal van ons weet watter geweldige krag is daar in musiek. Dink maar hoe `n lekker ritmiese deuntjie jou in `n goeie stemming kan bring, of hoe `n swaar stuk musiek jou skoon morbied kan maak…

Want musiek omvat die menslike emosie. Dit is om in woorde en klanke jou emosie te weerspieel. Musiek gee jou gemoedstemming weer. Dit vertel hoe jy voel en dit gee uitdrukking aan alles wat binne jou onderdruk word.

Die Reformator Luther se van musiek: dat niks op aarde kragtiger is om treurendes op te vrolik, die vrolikes treurig te maak, die moedeloses nuwe krag in die hart te gee en die hoogmoediges tot deemoed te bring, die onstuimige en oormatige liefde te stil en te demp, die nyd en haat te verminder nie…

Soms kan `n deuntjie of liriek jou die heeldag lank laat neurie. Dit beklem jou en bemoei jou vanuit jou hart. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor… Maar die mens moet versigtig wees wat in sy hart omgaan. Die mens se hart en gedagtes bedink maar so gereeld bedrog. Net so kan musiek jou vasvang in `n wurggreep van die dood.

Die duiwel weet baie goed watter mag daar in musiek is, en hy gebruik dit om die mens in opstand teen God te bring. Dink maar aan sommige musieksoorte soos rock-musiek wat `n geskreeu en geraas `n herhaal van woorde is wat jong seuns laat moord pleeg met swaarde by die skool…

Maar waarom is daar musiek? En waarom moet ons sing? En waar kom kerkmusiek vandaan?

In die gedeelte in Efesiers en so ook in die parallelle gedeelte in Kolossense 3 lees ons van die woorde van die apostel Paulus aan die gemeentes waar daar gepraat word oor die belangrikheid van sang.

En die apostel weet ook hoe die godsdienste van die tyd gehou word. Daarom rig hy hom spesifiek tot die gemeentes om aan hulle voor te skryf op watter wyse hulle in die gemeente moet optree. Dink maar aan die gemeente in Korinte, hoe hulle daar gesukkel het met die misbruik van die Nagmaal, en die afgodsoffers en selfs met die spreek in tale. So ook in Galasiers hoe daar die ou wette naas die evangelie gevolg is en dan ook so hier in Efesiers.

Hoofstuk 4 en verder vermaan die apostel die gemeente om waardig in hulle roeping te wandel, wees nederig en leef heilig. Die werke van die ou mens moet afgele word en die nuwe mens moet beklee word. En dan so ook in hoofstuk 5: “Wees navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in die liefde soos Christus ons ook liefgehad het.”

Beproef wat goed is, en bly weg van die werke van die duisternis! Want as jy in die lig wandel, is daar niks om weg te steek nie. Wees verstandig en verstaan die wil van die Here! So moet die gemeente van die Here wandel, in die soeke na die wil van God!

En dan kom die opdrag baie spesifiek na die gemeente: Moenie dronk word van wyn nie, maar word vol van die Heilige Gees. Moenie dronk word en in `n beswyming gaan en allerhande onsinnigheid kwyt raak nie, maar word vervul deur die Gees.

Dit is `n opdrag van die HERE. Die kerk moet vervul word met die Heilige Gees sodat hulle God kan ken en Hom kan liefhe en Hom kan dien met hulle hele hart.

Maar hoe word jy vol van die Heilige Gees? Dit weet ons almal tog so goed, dit is deur die Woord van God. Want die Woord en die Gees werk nooit los van mekaar nie. Die Woord werk nie sonder die Gees nie, en die Gees werk nie sonder die Woord nie.

As die Woord dan ryklik in ons woon, dan is ons vervul met die Heilige Gees, en as ons vol is van die Heilige Gees, dan woon die Woord van God oorvloedig in ons. Die Gees is die Gees van die Woord, en die Woord is die Woord van die Gees.

Wie dan Gees-vervuld is, is Woord-vervuld, en wie Woord-vervuld is, is Gees-vevruld.

So moet die Kerk dan altyd deur nie deur wyn dronk word nie, maar deur die Woord, Gees vervuld word.

Hierdie Woord weet ons is Christus. Hy is die Woord wat vlees geword het. Dus kan ons se, dat Christus in ons moet woon deur sy Woord en Gees.

Hoe moet die kerk dit doen?

Deur onder mekaar te spreek met psalms, gesange en Geestelike liedere. Hierdie Spreek kan ons ook sien as sing!

Die kerk moet sing tot eer van die Here. Loof die HERE o my siel en alles wat binne my is. Loof sy Naam in sang en lied met psalms en gesange!

Nou moet ons baie mooi oplet na die oorspronklike taal, sodat ons nie die bedoeling van die woorde gebruik as `n direkte toepassing op ons verstaan van die woorde nie. Hierdie woorde in die griekse taal verwys na die Hebreeuse woorde soos opgeteken in die Griekse Ou Testament. Hierdie drie terme bedoel nie drie verskillende liedere nie, maar wys heen na `n tipe van lied, nl. Geestelike liedere. Dit is liedere van die Heilige Gees.

Daar moet dus Psalms en gesange gesing word wat liedere van die Heilige Gees is. Dit is liedere wat geinspireer is. Daarom staan daar: sing hierdie liedere, nie maak hulle nie. Hulle moet gesing word, want hulle bestaan reeds. Dit is die liedere wat opgeteken is in die Woord. Want alleen in die Woord vind ons dit wat geinspireer is deur die Heilige Gees

Hierdie geinspireerde liedere is `n skatkis wat deur God self aan ons gegee is. En waar vind ons meer gepaste liedere wat die totale emosie van die mens omskryf as in die boek Tehilim, of soos ons dit ken Psalms. Dit is die boek van lofliedere waarin daar Psalms en gesange is. Deur Dawid en Asaf, Salomo, Moses en Korag vind ons hierdie samestelling van gedigte, liedere, onderwysings en gebede. Dit is liedere wat deur die Heilige Gees geinspireer is. Daarom verwys Jesus in Lukas na hierdie boek. Die Psalms getuig van My!

Die lofliedere boek in die Ou Testament, die Psalms, getuig van Jesus Christus. Daarom moet ons hierdie liedere en Psalms sing. Want dan sing ons van Christus. En as ons die Woord sing, dan verkondig ons die Woord, dit is Christus. Dan word ons vol van die Heilige Gees.

Dan alleen kan ons die Here waarlik uit ons harte besing in sy lof. Want se Psalm 22:4 Die Here woon in die lofsange van Israel.

Wat `n wonderlike gedagte is dit nie? Die Here woon in die lofsange van Israel. En as ons die lofsange sing sing ons die Here.

Daarom geliefdes, kan ons verheug wees ook op hierdie dag, want ons kan sing en Pslamsing. Ons sing van Christus, Hy wat in die Psalms verkondig word. Hy is ons Psalm en ons lied

En net soos die opdrag dit stel, kan ons dit doen met dankbaarheid. Want ons moet God altyd vir alles dank. Ons moet dankbare lofgesange sing in die Naam van Ons Here Jesus Christus.

Maar weet u wat is so besonders van hierdie lied van die Heilige Gees. As die kerk die Woord sing, dan sing die engele saam, want hulle ken die Woord. Elke maal as die gelowiges bymekaar kom dan is daar `n leerskare engele rondom die gelowiges om hulle te beskerm en saam met hulle te sing.

Ja geliefdes, u lofstem gaan nie net tot by die dak nie, dit weerklink die hemele oor! Elke lofsang weergalm en basuin tot in die hoogste hemele!

Maar as die kerk nie die Woord sing nie, kan die engele nie saamsing nie.

Geliefdes, nou kan ons ook vir mekaar vra: Wat sing ons? Watteer liedere sing ons as ons saamkom? Sing ons die Woord van God omdat ons vol is van die Heilige Gees? Of sing ons liedere van die mens wat handel oor die Woord.

Wat sing jy in jou hart? Sing jy die Woord? Of sing jy maar net omdat jy moet sing, omdat almal maar sing? Sing jy wat vir jou maar lekker en goed is?

Of sing jy die lied van die Heilige Gees in dankbaarheid wat net soos die Woord nie in tyd sal vergaan nie?

Hierdie lied is die lied van die Triomferende kerk. Op. 14:3 leer die Heilige Gees ons dat al die uitverkorenes `n nuwe lied sal sing. Dit is die lied van die Lam wat waardig is om die boek van God se oordele te kan oopmaak.

Verder lees ons van die lied wat gesing sal word in die nuwe Jerusalem soos dit opgeteken is in Openbaring 19:1-10  En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God! Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, Halleluja!  En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot! En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

 

So kan ons uitsien om saam met al die heiliges en al die engele in lofsang uit te breek en God tot in alle ewigheid te prys as sy bruid. Klein en groot moet die Here se lof besing!

En hoe heerlik is hierdie uitsig nie? Daar waar ons in alle glorie die Naam van ons Here kan uitroep in volkome dankbaarheid.

Psa 103 Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié van ‘n arend. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees. Die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen.  Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord! Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen! Loof die HERE, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! Loof die HERE, o my siel!

AMEN

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

Kategorieë

%d bloggers like this: